Naziv projekta: Modernizacija platforme za razmjenu elektroničkih dokumenata

Naziv projekta: Modernizacija platforme za razmjenu elektroničkih dokumenata

Naziv nositelja/korisnika: MEGATREND REDOK d.o.o. za pružanje usluga razmjene elektroničkih dokumenata

Cilj projekta: Realizirati sposobnost za sofisticiranu i fleksibilnu tehnološku uslugu koja omogućuje digitalno i komunikacijsko povezivanje među poslovnim subjektima koji razmjenjuju poslovne dokumente te podržati viši stupanj efikasnosti poslovnih procesa temeljenih na elektroničkim dokumentima. 

Kratak opis aktivnosti projekta: Nabava sotverskih modula, implementacija, poslovna integracija i edukacija zaposlenika.

Ukupna vrijednost projekta: 1.820.600,00 kn 

EU sufinanciranje projekta: 999.509,40 kn (54,90% potpore projektu)

Razdoblje provedbe projekta: 15.1.2020. – 15.7.2021.

Izvođač radova: MEGATREND REDOK d.o.o. za pružanje usluga razmjene elektroničkih dokumenata

Kontakt osoba: 

  • Ivana Bošković  
  • Broj telefona osobe za kontakt: +385 1 4091 217
  • Telefaks: +385 1 4091 220
  • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: [email protected]

Ulaganje u budućnost

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF), operativni program Konkurentnost i kohezija – www.strukturnifondovi.hr 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost MEGATREND REDOK d.o.o. za pružanje usluga razmjene elektroničkih dokumenata.